Мониторинг на качеството на водите

ОРИОН - Мониторинг на качеството на водитеORION проектира и реализира плаващи автоматични станции (буй) за монитрониг на качеството на морски, езерни и речни води.

Станциите са в състояние да измерват, както метеорологични, така и химико-физични параметри от профила на водите. Могат да бъдат окомплектовани с уред за измерване на параметрите на течението (интензитет и посока) от профила. Управлението, събирането и валидирането на данни от плаващите станции се осъществява дистанционно от сушата посредством устройства за съхраняване на данни, които се свързват с плаващите  автоматични станции чрез радио връзка, GSM или сателитна връзка, като събраните данни могат да бъдат използвани за по-нататъшна обработка.

Реализирани от нас плаващи станции тип „буй” се намират в залива при неаполитанското крайбрежие, в северно Адриатическо море и на езерото Гарда.

ОРИОН - Мониторинг на качеството на водите

 

ORION доставя също фиксирани и мобилни станции, оборудвани с анализатори за постоянен мониторинг на качеството на речни и подпочвени води. Системите за пробонабиране се проектират в зависимост от конкретното приложение.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORION предлага също така:

  • Мултипараметрични сонди
  • Пробовземни устройства с охлаждащи камери за последователно вземане на водни проби
  • Колориметрични анализатори за on-line измерване на химични параметри (нитрати, сулфати, хлориди и др.)

Технически параметри на реализираните  от ORION проекти в България

“Интегрирано управление на трансграничните подземни води между България и Румъния в Добруджанския регион/Добруджа” доставка на оборудване, BG-RO 2004/016-783.01.02

Проектът включва доставка, инсталиране и пускане в действие на 22 станции за мониторинг на подземни води, софтуер за моделиране, софтуер за съхранение на данните и анализи, софтуер за статистически анализ, UV-VIS спектро-фотометър, портативен фотометър и термореактор, система за йонна хроматография.

"Укрепване на мрежата за мониторинг на повърхностните води”, финансирана от програма ФАР по проект BG 2006/018-343.06.03"

Повърхностни води, яз. Боровица - България - Мониторинг на качеството на водите Оборудване за измерване нивото на р. Дунав с радиопредавател - Мониторинг на качеството на водите Станция за мониторинг на повърхностни води, яз. Студен кладенец  - Мониторинг на качеството на водите Станция за мониторинг на повърхностни води, р. Дунав - България - Мониторинг на качеството на водите

 

Проектът включва проектиране, изграждане и пускане в действие на мрежа от 23 автоматични станции за мониторинг на химични и физични параметри на повърхностните води и метеорологични параметри със система за събиране и предаване на данни в реално време. Оборудването включва:

  • мултипараметрична сонда за измерване на температура, pH, проводимост на водата, % насищане с въздух и разтворен кислород;
  • мултипараметричен анализатор на нитрати, нитрити, амоняк и фосфати;
  • МТО параметри;
  • ORION EDA 2000 - модерна система за контрол и събиране на данни (SCADA), разработена от ORION и вече инсталирана в над 500 приложения по целия свят;