Мониторинг на околната среда - снимки на обекти

Станция за мониторинг на повърхностни води, яз. Боровица - България

                     

 

Станция за мониторинг на повърхностни води, р. Дунав - България

 

 

Оборудване за измерване нивото на р. Дунав с радиопредавател
към станция за мониторинг на повърхностни води, гр. Силистра

 

 

Станция за мониторинг на повърхностни води, яз. Студен кладенец